សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់់

 

សាខាក្រុមហ៊ុន Michelin Asia (Singapore) Co., Pte. Ltd

ម៉ោងបម្រើការងារៈ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៩ព្រឹកដល់ម៉ោង៥ល្ងាច
សម្រាករាល់បុណ្យជាតិ

ទូរសព្ទ +(855) 23 963 218

អាសយដ្ឋាន៖អគារលេខ ១៩-២០ ជាន់ទី៩ Exchange Square, ផ្លូវ ១០៦ សង្កាត់វត្តភ្នំ ភូមិ ២ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក: facebook.com/MichelinCambodia

Cambodia office map
You are using an unsupported web browser
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionnality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website